Yleistä

Etelä-Karjalan taiteilijaseura on perustettu vuonna 1989. Seuraan kuuluu yli sata ammattitaiteilijaa. Valtaosa jäsenistä asuu Imatralla ja Lappeenrannassa. Näyttelytoiminnan lisäksi seura toimii aktiivisena ja rajoja rikkovana kulttuurivaikuttajana. Aktiivista yhteistyötä tehdään mm. alueen hoitolaitosten sekä eri alojen oppilaitosten kanssa. Kannanotoillaan ja toiminnallaan Etelä-Karjalan taiteilijaseura ry pyrkii parantamaan taiteilijoiden asemaa ja työskentelyolosuhteita alueella. Etelä-Karjalan Taiteilijaseura ylläpitää myös Taidekeskus Itää Lappeenrannassa Valtakatu 66:ssa yhdessä Korutaideyhdistyksen kanssa. Taidekeskus Idästä löydät myös Lappeenrannan Taidelainaamon.

Hallitus

Seuran yhteystiedot ja hallitus Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi.

Juoksevissa asioissa otathan yhteyttä ensisijaisesti seuran työntekijään joko puhelimitse tai sähköpostitse.

seuran työntekijä: Jukka Kosonen | Tel: 0400 313 824 | sähköposti Yleiset yhteydenotot, Lappeenrannan Taidelainaamo, Taidekeskus Itä

Hanna Ryynänen | Puheenjohtaja | sähköposti

Janette Holmström | vpj

Susa Walve | sihteeri

SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotikunta

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Taiteilijaseura Ry ja sen kotikunta on Lappeenrannan kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys on Lappeenrannassa, Imatralla ja näiden kaupunkien ympäristössä asuvien kuvataiteilijoiden yhdistys,

jonka tarkoituksena on:

- valvoa kuvataiteilijoiden ammatillista etua

- kohottaa jäsentensä ammattitaitoa

- edistää ja tukea jäsentensä toimintaa

- edistää jäsentensä yhteistoimintaa

- edustaa jäseniään ammatillisissa asioissa

- nostaa valtakunnallisesti alueen taiteellista arvostusta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia,

esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jäsenilleen opintomatkoja sekä harjoittaa koulutus-, kilpailu-, näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja esittää kantansa toimintapiiriinsä kuuluvissa asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja keräyksiä sekä samantapaisin keinoin hankkia varoja toimintaansa varten. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistystoimintaan osallisille.

3§ Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on taidekoulutuksen tai taiteellisen työskentelyn kautta osoittanut ammatillisen osaamisensa.

Yhdistyksen kokous valitsee varsinaiset jäsenet suljetussa äänestyksessä.

Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuosittain vahvistettavan jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, joista päättää hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalla,

tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) vuoden ajalta, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä.

Asiasta tiedotetaan ennen erottamista.

Yhdistyksestä erotettu voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi, kun hän on maksanut erääntyneet jäsenmaksunsa.

Jos jäsen jatkuvasti toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä.

Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous suljetulla lippuäänestyksellä. Erottaminen edellyttää 2/3 äänten enemmistöä.

5§ Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan liittymis- ja jäsenmaksun,

joiden suuruuden vahvistaa syyskokous seuraavaa tilikautta varten.

Jäsenmaksu on maksettava vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi muussakin yhdistyksen kokouksessa. Eronnut jäsen voidaan valita hallitukseen uudelleen.

7§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

- toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

- huolehtia yhdistyksen kokouksien päätösten toimeenpanosta

- hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilejä

- laatia toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten

- pitää jäsenluetteloa, huolehtia juoksevista asioista ja edustaa yhdistystä

8§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos kaksi hallitukseen kuuluvaa sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yhteensä vähintään

kolme (3) hallitukseen kuuluvaa on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan puheenjohtaja ääni ratkaisee.

Hallituksen kokouksiin voi hallitus myöntää läsnäolo-oikeuden jokaiselle yhdistyksen jäsenelle,

mutta jäsenellä ei kokouksissa ole äänioikeutta.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

10§ Tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

11§ Kokouskutsut

Kirjalliset kokouskutsut kaikkiin kokouksiin on postitettava jokaiselle jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja syyskokouksessa lisäksi hallituksen kokoonpano ja erovuoroisuus.

Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle, milloin siihen ilmenee aihetta, taikka milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää. Tämä pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti ja hallituksen on kutsuttava kokous koolle 30 päivän kuluessa kutsun vastaanottamisesta.

12§ Äänioikeus ja äänestykset

Kokouksessa on kullakin varsinaiselle jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Varsinaisella jäsenellä, jonka erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta, ei ole äänioikeutta.

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos kokouksessa käsiteltävä asia on ehdotettu pantavaksi pöydälle ja vähintään 1/3 annetuista äänistä on tätä kannattanut,

on asian käsittely siirrettävä seuraavaan kokoukseen, kuitenkin vain kerran.

13§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- vahvistetaan tilinpäätös

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- kokouksen päätös

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilivuotta varten

- vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

- valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sääntöjen 6§:n mukaan

- valitaan yhdistykselle rahastonhoitaja

- valitaan yhdistyksen edustajat alan valtakunnallisiin liittoihin

- käsitellään ja ratkaistaan jäsenhakemukset

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- kokouksen päätös

14§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 14 vuorokautta. Jotta ehdotus voisi tulla hyväksytyksi, on sen jälkimmäisessä käsittelyssä saatava ¾ äänten kannatus annetuista äänistä.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä 14§:ssä mainitussa järjestyksessä.

Yhdistyksen purkautuessa on varat käytettävä yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen sillä tavoin kuin viimeinen kokous päättää.

16§

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistysrekisterilakia ja asetuksia.

Jäsenet

Ahokainen Tarja

Ahonen Reetta

Altarriba Antonio

Anttinen Tiiu

Aresalo Marko

Balabin Marianne

Balabin Melitina

Busygina Maria

Dennisuk William

Domingos Madonna

Ehrling Leena Katriina

Eklund Raija

Eronen Päivi

Hakkarainen Maarit

Harmaala Reetta

Korvenkarhu Maiju

Heikkinen Teemu

Heilimo Tarja

Heiskanen Merja

Heiskanen Pauliina

Holmström Janette

Hukkanen Jussi M

Humberg Paula

Hurskainen Sinikka

Huttunen Vilma

Hyvönen Anne

Hyypiä Leila

Hämäläinen Risto

Härkönen Henrik

Ilmaranta Ville

Immonen Essi

Iso-Tryykäri Tuulia

Jaatinen Satu

Jokimies Maaria

Jokinen Lulu

Jokitalo Anni

Juvakka Taru

Järvinen Kaisa

Kaartinen Eine

Kallavuo Mikko1

Kaplas Leena

Karjalainen Paula

Karttunen Heli

Kauppinen Tiina-Irene

Kemppainen Virpi

Kettunen Annina

Kettunen Arto

Kettunen Ella

Keyriläinen Alex

Kiiskinen Viivi

Kinnunen Annamari

Knuuttila Anni-Sofia

Koivisto Anna-Riitta

Koljonen Kaisa

Kosonen Sini

Kurkinen Irina

Kuulas Katja

Lahti Jaakko

Lankinen Susan

Lappalainen Emma

Lehtinen Ville

Leinonen Mari

Leinonen Reeta

Lempinen Jouko

Leppänen Anne

Leskinen Eliisa

Liimatainen Mari

Levikari Erja

Liutu Jarkko

Lunina Svetlana

Levikari Erja

Mantere Simo

Markkanen Jyrki

Martikainen Arja

Mio Miska

Mäkelä Eva

Mäkelä Karoliina

Määttänen Santtu

Mömmö Tapio

Mörö Reijo

Nieminen Antti

Nissinen Sanna

Nordlund Inka

Nulpponen Kati

Nurver Ilari

Nykänen Jussi

Paananen Sanna Maria

Paju Atte

Pakkanen Kalle

Parkkinen Pauli

Peippo Outi

Pellinen Kristiina

Perttu Soli

Peura Emma

Pirttioja Jussi

Poutanen Samuli

Pylsy Jesse

Pääkkönen Hilkka-Maija

Rantanen Raija

Raski Irina

Rosmar Riikka

Reinikainen Saara

Riihelä Manja

Ryynänen Hanna

Saari Paula

Scharin Aki

Silvennoinen Ville

Sinkkonen Emmi

Sokura Jenni

Suikkanen Heidi

Suikkanen Tiina

Suikkanen Saimi

Suvanto Reeta

Särmölä Tiinalotta

Takala Anni

Takkinen Onni

Tammi Olli

Tanskanen Rauni

Taskinen Vesa

Tella Paula

Teponoja Tuukka

Tikkinen Pirjo

Toivonen Riikka

Tuisku Henri

Turkia Soile

Tyrisevä Tuomas

Vekkeli Enni

Vertanen Annu

Viljakainen Jouni

Walve Susa

Åberg Tomi