Säännöt

SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotikunta 

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Taiteilijaseura Ry ja sen kotikunta on Lappeenrannan kaupunki. 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistys on Lappeenrannassa, Imatralla ja näiden kaupunkien ympäristössä asuvien kuvataiteilijoiden yhdistys, jonka tarkoituksena on: 

– valvoa kuvataiteilijoiden ammatillista etua 

– kohottaa jäsentensä ammattitaitoa 

– edistää ja tukea jäsentensä toimintaa 

– edistää jäsentensä yhteistoimintaa 

– edustaa jäseniään ammatillisissa asioissa 

– nostaa valtakunnallisesti alueen taiteellista arvostusta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jäsenilleen opintomatkoja sekä harjoittaa koulutus-, kilpailu-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja esittää kantansa toimintapiiriinsä kuuluvissa asioissa. Yhdistys ylläpitää taidelainaamoa voittoa tavoittelematta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja keräyksiä sekä samantapaisin keinoin hankkia varoja toimintaansa varten. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistystoimintaan osallisille. 

3§ Jäsenyys 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on taidekoulutuksen tai taiteellisen työskentelyn kautta osoittanut ammatillisen osaamisensa. Yhdistyksen jäsenet valitsee hallitus jäsentoimikunnan ehdotuksen mukaan. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuosittain vahvistettavan jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, joista päättää hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

4§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalla, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) vuoden ajalta, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä. Asiasta tiedotetaan ennen erottamista. Yhdistyksestä erotettu voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi, kun hän on maksanut erääntyneet jäsenmaksunsa. Jos jäsen jatkuvasti toimii yhdistyksen sääntöjenja tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous suljetulla lippuäänestyksellä. Erottaminen edellyttää 2/3 äänten enemmistöä. 

5§ Jäsenmaksu 

Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan liittymis- ja jäsenmaksun, joiden suuruuden vahvistaa syyskokous seuraavaa tilikautta varten. Jäsenmaksu on maksettava vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta. 

6§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan varajäsenet, joilla on hallituksen kokouksissa puheoikeus. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa 2-vuotiskaudeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi muussakin yhdistyksen kokouksessa. Eronnut jäsen voidaan valita hallitukseen uudelleen. 

7§ Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

– toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 

– huolehtia yhdistyksen kokouksien päätösten toimeenpanosta 

– hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilejä 

– laatia toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten 

– pitää jäsenluetteloa, huolehtia juoksevista asioista ja edustaa yhdistystä

8§ Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos kaksi hallitukseen kuuluvaa sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yhteensä vähintään kolme (3) hallitukseen kuuluvaa on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtaja ääni ratkaisee. Hallituksen kokouksiin voi hallitus myöntää läsnäolo-oikeuden jokaiselle yhdistyksen jäsenelle, mutta jäsenellä ei kokouksissa ole äänioikeutta. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa. 

10§ Tilinpäätös ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään yksi kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksenkokousta. 

11§ Kokouskutsut 

Kirjalliset kokouskutsut kaikkiin kokouksiin on lähetettävä sähköpostilla jokaiselle jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja syyskokouksessa lisäksi hallituksen kokoonpano ja erovuoroisuus. Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle, milloin siihen ilmenee aihetta, taikka milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää. Tämä pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti ja hallituksen on kutsuttava kokous koolle 30 päivän kuluessa kutsun vastaanottamisesta. 

12§ Äänioikeus ja äänestykset 

Kokouksessa on kullakin varsinaiselle jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Varsinaisella jäsenellä, jonka erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta, ei ole äänioikeutta. Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia on ehdotettu pantavaksi pöydälle ja vähintään 1/3 annetuista äänistä on tätä kannattanut, on asian käsittely siirrettävä seuraavaan kokoukseen, kuitenkin vain kerran. 

13§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

– kokouksen avaus 

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– hyväksytään kokouksen työjärjestys 

– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

– vahvistetaan tilinpäätös – päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille – valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen 

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

– kokouksen päätös 

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat: 

– kokouksen avaus 

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– hyväksytään kokouksen työjärjestys 

– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilivuotta varten 

– vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

– valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sääntöjen 6§:n mukaan 

– valitaan yhdistykselle rahastonhoitaja 

– valitaan yhdistyksen edustajat alan valtakunnallisiin liittoihin 

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

– kokouksen päätös 

14§ Sääntöjen muuttaminen 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 14 vuorokautta. Jotta ehdotus voisi tulla hyväksytyksi, on sen jälkimmäisessä käsittelyssä saatava 3/4 äänten kannatus annetuista äänistä. 

15§ Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä 14§:ssä mainitussa järjestyksessä. Yhdistyksen purkautuessa on varat käytettävä yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen sillä tavoin kuin viimeinen kokous päättää. 

16§ Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistysrekisterilakia ja asetuksia.